Biên bản , nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu kèm theo

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Nghị quyết  họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

3. Quy chế làm việc của ĐH

4. BCTC đã kiểm toán năm 2020

5. Báo cáo của HĐQT

6. Báo cáo của BKS

7.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

8. Dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

9. Dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ

10.CV 69-ĐTKDV-DT4 CỦA SCIC VV tham gia ý kiến Đhcđ năm 2021

11. Đơn từ nhiệm

12. Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS

13. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên  BKS

14. Đơn đề cử và BB họp nhóm cổ đông

15. Tờ trình xin biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS

Về chúng tôi
Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh về quy mô cũng như chiều sâu. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công...
Đăng ký tư vấn
02436251344